oficiálne stránky obce Modrovka

Zaujímavosti

  • Architektonickou zaujímavosťou obce je zvonica postavená začiatkom 20. storočia.
  • V obci sa nachádza vzácny chránený strom - Metasekvoja čínska.
  • V blízkosti sa nachádza Modrovská jaskyňa, najväčšia v Považskom Inovci, ktorá nie je sprístupnená pre verejnosť.
  • V minulosti v obci pristávali plte. Na tieto časy sa zachovala pamiatka - kamene o ktoré sa priväzovali.
  • Stred obce je vo výške 180 metrov nad morom.
  • Neďaleko obce je zrúcanina hradu Tematín. Hrad sa prvý raz spomína v roku 1270.
  • História osídlovania siaha až do obdobia mladšej doby kamennej (asi 10 000 rokov p.n.l.)
  • V období 2 svetovej vojny sa v blízkosti zrútilo vojenské lietadlo anglického letectva.

Združenie Tematín

Združenie na záchranu hradu Tematín

STANOVY ZDRUŽENIA NA ZÁCHRANU HRADU TEMATÍN

Združenie na záchranu hradu Tematín je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb, ktorého cieľom je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Tematín.

www.tematin.org

ČLÁNOK 1.

Základné ustanovenia.
Názov občianskeho združenia: Združenie na záchranu hradu Tematín
Sídlo združenia: Modrovka 31, PSČ 916 35
Združenie je samostatnou právnickou osobou.
Združenie je nezávislé od štátu.
Združenie má neziskový charakter.

ČLÁNOK 2.

Poslanie a ciele činnosti.
Poslaním združenia je záchrana, obnova a rekonštrukcia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, zrúcaniny hradu Tematín.
Združenie pracuje ako informačné, propagačné a organizačné centrum, ktoré poskytuje informácie o hrade Tematín a usporadúva malé i veľké podujatia spojené s hradom. Zaoberá sa drobnými opravami a rekonštrukciami hradu Tematín.
Združenie udržuje styky s domácimi a zahraničnými inštitúciami, ktoré môžu podporiť poslanie združenia.
Združenie udržuje styky s inštitúciami samosprávy, ktoré majú záujem o zabezpečenie kultúrnych aktivít.
Združenie vykonáva sprostredkovateľskú činnosť medzi inštitúciami, ktoré majú záujem o hrad Tematín.
Združenie vykonáva publikačnú, edičnú činnosť a propagačnú v oblasti svojho pôsobenia.
Združenie zabezpečuje svoju činnosť: prostredníctvom svojich členov, prostredníctvom organizačných zložiek. Spolupracuje s inými občianskymi združeniami, organizáciami a inštitúciami v Slovenskej republike i v zahraničí, samosprávou, štátnou správou a súkromným sektorom.
Pre členov združenia organizuje odborné kurzy, semináre, workshopy a školenia súvisiace s činnosťou a poslaním združenia.

ČLÁNOK 3.

Členstvo v združení.
Členmi združenia sú:
a) riadni členovia, ktorí sa plne zúčastňujú aktivít združenia.
b) čestní členovia - významné osobnosti, na základe výnimočných zásluh preukázaných združeniu.
Členmi združenia sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré súhlasia s jeho stanovami a podporujú jeho poslanie a ciele.
Členstvo vzniká podaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, výšku ktorého určí smernica združenia.
Členstvo v združení podlieha schváleniu výborom združenia.

ČLÁNOK 4.

Ukončenie členstva.
Členstvo v združení zaniká:
Dobrovoľným vystúpením
vystúpením na základe písomného oznámenia výboru
smrťou
vylúčením člena pri nedodržaní jeho povinností
zánikom združenia

ČLÁNOK 5.

Práva a povinnosti člena.
Riadny člen má právo:
voliť a byť volený do orgánov združenia
podieľať sa na činnosti združenia a podávať podnety a návrhy orgánom združenia
byť pravidelne informovaný o činnosti združenia
kedykoľvek vystúpiť zo združenia
Riadny člen má povinnosť:
dodržiavať stanovy a smernice združenia
platiť členský príspevok
podporovať činnosť združenia v rámci svojej pôsobnosti a svojich možností
zúčastňovať sa zasadnutí členskej schôdze združenia
poskytnúť údaje pre evidenciu členstva

ČLÁNOK 6.

Orgány združenia.
Orgánmi združenia sú:
členská schôdza
výbor
revízna komisia

ČLÁNOK 7.

Organizačná štruktúra.
Členská schôdza
Je najvyšším orgánom, právo zúčastniť sa na nej má každý riadny člen združenia.
Členskú schôdzu zvoláva predseda združenia z rozhodnutia výboru jedenkrát v roku alebo ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina členov. Členská rada sa zvoláva písomne minimálne 14 dní pred jej zasadnutím s uvedeným programom rokovania.
Členská schôdza:
schvaľuje smernice združenia
volí a odvoláva všetky orgány združenia
schvaľuje rozpočet, výšku členského príspevku a mimoriadne členské príspevky
schvaľuje správu o činnosti združenia
rozhoduje o zámeroch a cieľoch združenia a schvaľuje programové vyhlásenie združenia
schvaľuje symboliku združenia
rozhoduje o vzniku, zlúčení a zániku združenia a určuje orgán zodpovedný majetkové vysporiadanie pri zániku

Výbor združenia
Volí ho členská schôdza na dobu 4 rokov. Počet členov výboru stanovuje členská schôdza, ktorý musí byť najmenej trojčlenný. Výbor spomedzi svojich členov volí predsedu. Výbor združenia má tieto práva a povinnosti:
zasadá minimálne raz za štyri mesiace
riadi činnosti združenia v zmysle stanov medzi zasadaniami členskej schôdze
za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu, pripravuje základné materiály pre tieto rokovania
ako svoju výkonnú zložku môže zriadiť výkonný sekretariát združenia, ktorého činnosť riadi
podľa potreby zriaďuje na riešenie konkrétnych úloh odborné pracovné komisie ako svoje poradné orgány.

Revízna komisia
Je kontrolným orgánom združenia. Tvoria ju traja členovia zvolení členskou schôdzou na dobu 4 rokov. Členovia spomedzi seba volia predsedu, ktorý riadi činnosť revíznej komisie v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze a ktorej zodpovedajú za činnosť.
Do pôsobnosti revíznej komisie patrí:
kontrola hospodárne a účelne vynakladaných prostriedkov združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a predkladania správy a návrhov členskej schôdzi a výboru združenia.
Kontrola dodržiavania stanov a vnútorných predpisov združenia, kontrola plnenia uznesení členskej schôdze a výboru
Vyjadrovanie sa k návrhu rozpočtu, navrhovanie opatrení na prípravu zistených nedostatkov
Prešetrovanie podaných sťažností na činnosť združenia a jeho členov a vynášanie rozhodnutí záväzných pre členov združenia
Proti rozhodnutiu revíznej komisie je možné sa odvolať do 30 dní na výbor združenia.

ČLÁNOK 8.

Odborné pracovné komisie.
Na riešenie niektorých úloh výbor združenia zriaďuje podľa potreby odborné pracovné komisie ako svoje poradné orgány.

ČLÁNOK 9.

Majetkové pomery a zásady hospodárenia.
Združenie má vlastný majetok, ktorým zodpovedá za záväzky združenia.
Zásady hospodárenia:
hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok
združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom
výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu združenia
Zdroje majetku:
členské príspevky platené ročne jednorázovo a mimoriadne členské príspevky, ktorých výšku schvaľuje členská schôdza
dary, dotácie a príspevky fyzických a právnických osôb pôsobiacich v SR a v zahraničí
dotácie z fondov nadácií a z podporných fondov pôsobiacich v SR a zahraničí
príspevky z grantov
dotácie na verejno-prospešné práce
výnosy z podujatí a činností uskutočňovaných združením
príspevky a prostriedky zo zabezpečovania propagácie
prostriedky a majetok získaný vlastnou činnosťou

Nehnuteľný a hnuteľný majetok združenia tvoria:
majetok nadobudnutý vlastnou činnosťou
majetok nadobudnutý z grantov a z podporných fondov a nadácií, darov a dotácií
prenajatý majetok

ČLÁNOK 10.

Záverečné ustanovenie.
Stanovy sú najvyššou organizačnou právnou normou, upravujúcou poslanie, postavenie a činnosť združenia. Schvaľuje ich členská schôdza vrátanie zmien. Na prijatie a schválenie stanov je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Obdobne je to pri všetkých uzneseniach členskej schôdze.
Združenie zaniká:
a) rozpustením z rozhodnutia členskej schôdze, prijatého trojštvrtinovou väčšinou hlasov prítomných riadnych členov
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení
zlúčením s iným občianskym združením, ak sa na tom zainteresované strany dohodnú, táto dohoda je podmienená schválením členskou schôdzou
pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením musí dôjsť k majetkovému vysporiadaniu v zmysle platných právnych noriem, predpisov a nariadení v SR, ktoré vykonáva likvidátor.
zániku združenia jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátor. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Najvyšší orgán oznámi zánik združenia do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.
Za združenie je oprávnený konať a zaväzovať sa predseda a podpredseda. Predseda môže písomne splnomocniť k jednaniu ďalších členov výboru.
Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie.

UZNESENIE Z ČLENSKEJ SCHÔDZE

Dátum:
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Členská schôdza schvaľuje:
stanovy občianskeho združenia
program občianskeho združenia
výbor občianskeho združenia v zložení:
Pomajbo Roman, Modrovka 31 - do funkcie predsedu združenia
Ferianec Bohuslav, Modrovka 39 - do funkcie podpredsedu združenia
Tulis Igor, Modrovka 60 - do funkcie tajomník združenia
oprávnenosť zaväzovať sa pre predsedu a podpredsedu združenia individuálne do funkcie predsedu revíznej komisie

Zapísal: Igor Tulis, tajomník združenia